added local files / content

master
Steffen Rafdal 3 months ago
parent 2edba03f55
commit cc3d604b61
 1. 5
    content/_index.md
 2. 6
    content/grammatikk/_index.md
 3. 3
    content/grammatikk/adjektiv/_index.md
 4. 3
    content/grammatikk/ordforråd/_index.md
 5. 3
    content/grammatikk/preposisjoner/_index.md
 6. 3
    content/grammatikk/pronomen/_index.md
 7. 3
    content/grammatikk/setninger/_index.md
 8. 8
    content/grammatikk/substantiv/_index.md
 9. 54
    content/grammatikk/substantiv/gender.md
 10. 4
    content/grammatikk/terminologi/_index.md
 11. 70
    content/grammatikk/terminologi/sentences.md
 12. 109
    content/grammatikk/terminologi/terms.md
 13. 222
    content/grammatikk/terminologi/tiderogformer.md
 14. 3
    content/grammatikk/verb/_index.md
 15. 13
    content/schedule_classes/_index.md
 16. 157
    content/terms.md
 17. 1
    layouts/partials/logo.html
 18. 21
    layouts/partials/menu-footer.html
 19. 9
    layouts/shortcodes/acuity.html
 20. 1
    layouts/shortcodes/column.html
 21. 1
    layouts/shortcodes/columns.html
 22. 10
    layouts/shortcodes/noborder.html
 23. BIN
    static/images/logo.png

@ -0,0 +1,5 @@
+++
archetype = "home"
Title = "My man"
+++

@ -1,12 +1,12 @@
+++
chapter = true
pre = "<b>> </b>"
title = "Grammatikk"
weight = 5
+++
### Chapter X
### Chapter .
# Some Chapter title
Lorem Ipsum.
Here be a lot of grammar articles that will be built on over time, new articles will be listed at this page as well as the frontpage. Something something.

@ -3,10 +3,11 @@ chapter = true
pre = "<b>X. </b>"
title = "Adjektiv"
weight = 5
draft = true
+++
### Chapter X
# Some Chapter title
Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum.

@ -3,10 +3,11 @@ chapter = true
pre = "<b>X. </b>"
title = "Ordforråd"
weight = 5
draft = true
+++
### Chapter X
# Some Chapter title
Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum.

@ -3,10 +3,11 @@ chapter = true
pre = "<b>X. </b>"
title = "Preposisjoner"
weight = 5
draft = true
+++
### Chapter X
# Some Chapter title
Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum.

@ -3,10 +3,11 @@ chapter = true
pre = "<b>X. </b>"
title = "Pronomen"
weight = 5
draft = true
+++
### Chapter X
# Some Chapter title
Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum.

@ -3,10 +3,11 @@ chapter = true
pre = "<b>X. </b>"
title = "Setninger"
weight = 5
draft = true
+++
### Chapter X
# Some Chapter title
Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum.

@ -1,12 +1,12 @@
+++
chapter = true
pre = "<b>X. </b>"
pre = "<b>3. </b>"
title = "Substantiv"
weight = 5
weight = 15
+++
### Chapter X
### Chapter 3
# Some Chapter title
Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum.

@ -0,0 +1,54 @@
+++
title = "Gender"
weight = 5
pre = "<b>1. </b>"
+++
{{< tabs >}}
{{% tab name="Norsk" %}}
#### **Substantiv** (Navnord)
**Kjønn og Form**
Substantiv er en type ord som brukes for å sette navn eller en betegnelse på ting/gjenstander, individer og abstrakte konsepter.
Først skal vi se litt på en forskjell mellom norske og engelske substantiv, deretter skal vi se på hva som definerer dem og forskjellige typer substantiv.
På norsk har substantiv tre kjønn, hankjønn (maskulin), hunkjønn (feminin) og intetkjønn (nøytrum). Måten man kan se det på er ved å se hvilken artikkel ordet har som i eksemplene her:
En gutt - maskulin
Ei jente - feminin
Et eple - intetkjønn
Her er det “en”, “ei” og “et” som viser oss hvilket kjønn substantivet har.
Det er ingen kjønn i engelsk, men det har to artikler “a” og “an”, som brukes avhengig av om substantivet starter med en konsonant eller vokal.
A house
An apple
Norsk kan være litt vanskelig i forhold til andre språk som spansk, hvor man kan se hvilket kjønn ordet har ved å se hvordan substantivet ender. Det kan man ikke på norsk, og det eneste man kan gjøre er å lære hvilken artikkel som går med ordet når du lærer det.
To ting definerer substantiv:
1. **Bestemthetsbøyning** - Du kan knytte en bestemt artikkel til ordet som suffiks for å gjøre det bestemt:
bilen, huset, jenta, tanken, meningen
the car, the house, the girl, the thought, the opinion
2. **Tallbøyning** (Numerus) - De aller fleste substantivene har forskjellige endelser i entall (singularis) og flertall (pluralis):
bil - biler, jente - jenter, lampe - lamper, gutt - guttercar - cars, girl - girls, lamp - lamps, boy - boys
På norsk har vi to typer substantiv, fellesnavn og egennavn.
Fellesnavn - Fellesnavn er generelle betegnelser av en gruppe gjenstander, som alle substantivene nevnt tidligere.
Egennavn - I motsetning til fellesnavn er egennavn betegnelser på enkeltstående gjenstander, begreper eller individer, og ikke en gruppe av ting.
Haugesund (by), Norge (land), Det hvite hus (Presidenten til USA sitt hus), Steffen (navn)
| -flertall<br>-bestemt | -flertall<br>+bestemt | +flertall<br>-bestemt | +flertal<br>+bestemt |
| --------- | ----------- | ----------- | -------- |
| En gutt | Gutt**en** | Gutt**er** | Gutt**ene** |
| Ei jente | Jenti**a** | Jent**er** | Jent**ene** |
| Et eple | Epl**et** | Epl**er** | Epl**ene** |
| Et hus | Hus**et** | Hus* | Hus**ene** |
| En Tanke | Tank**en** | Tank**er** | Tank**ene** |
| Ei meining | Meining**a** | Meining**er** | Meining**ene** |
{{% /tab %}}
{{% tab name="Engelsk" %}}

@ -1,6 +1,6 @@
+++
chapter = true
pre = "<b>X. </b>"
pre = "<b>1. </b>"
title = "Terminologi"
weight = 5
+++
@ -9,4 +9,4 @@ weight = 5
# Some Chapter title
Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum.

@ -0,0 +1,70 @@
+++
title = "Sentences and elements"
weight = 15
pre = "<b>3. </b>"
+++
{{< tabs >}}
{{% tab name="Norsk" %}}
**Setningsledd**
En del av en setning og kan være et enkelt ord eller en frase som har en bestemt grammatisk funksjon.
**Verbal**
Det eneste obligatoriske setningsleddet. Forteller hvilken handling som beskrives i setningen.
**Subjekt**
Setningsleddet som utfører handlingen.
**Objekt**
Setningsledd som er involvert i subjektets utførelse av handlingen.
**Predikativ**
Setningsleddet som sier/forklarer noe om subjektet. Kan også si noe om objektet i en setning, objektspredikativ.
**Adverbial**
Setningsledd som forteller oss om verbalet i setningen. Kan også modifisere hele setningen.
**Helsetning**
Betegnelse for en type setning som kan stå alene, det vil si at den ikke er underordnet en annen setning.
**Leddsetning**
Betegnelse for en setning som er underordnet en annen setning. Fungerer som et setningsledd i en helsetning.
**Konjunksjon (Sideordningsord)**
Et ord som binder sammen like ord, setningsledd og setninger.
**Subjunksjon**
Et ord som binder en leddsetning sammen med en helsetning.
{{% /tab %}}
{{% tab name="Engelsk" %}}
**Sentence elements**
A part of a sentence that can be a single word or a phrase that serves a specific grammatical function
**Verb**
The only sentence element that is obligatory. Says which action is being described in the sentence.
**Subject**
The element performing the action.
**Object**
The element that is involved with the subjects in performing the action.
**Predicative expression**
This element says/describes something about the subject. Can do the same for the object in a sentence. Object predicative.
**Adverbial**
The element that tells us something about the verbal in the sentence. Can also modify the whole sentence.
**Main clause**
Term for a type of sentence that can stand alone, which means it’s not subordinate to another sentence.
**Subordinate clause**
Term for a sentence that is subordinate of another sentence. Functions as a sentence element of the main clause.
**Conjunction**
A type of work that ties together similar words, sentence elements, and sentences.
**Subjunction**
A word that ties together a subordinate clause with a main clause.
{{% /tab %}}
{{< /tabs >}}

@ -0,0 +1,109 @@
---
title: "Types of words"
date: 2022-07-09T12:26:49+02:00
pre: "<b>1. </b>"
weight: 5
---
{{< tabs >}}
{{% tab name="Norsk" %}}
Den første delen av terminologi serien som dekker hvilke ord, former og elementer som blir brukt i norsk grammatikk, og hvilken funksjon de har.
**Substantiv**
Et ord som gir navn eller refererer til ting/gjenstander, individer og abstrakte begrep:
En mann
Ei dame
**Verb**
Et ord brukt for å uttrykke en handling:
Å spise
Å sove
**Modalverb** (Hjelpeverb)
Et ord som grammatisk sett er et verb, men kan ikke brukes alene ettersom de mangler “handlingen” som et vanlig verb uttrykker:
Å kunne (kan)
Å måtte (må)
**Pronomen**
Et ord som brukes for å vise til noen, eller i stedet for et substantiv.
Jeg - Meg
Du - Deg
Han/Hun - Han/Henne
**Eiendomsord** (Possessive pronomen)
Et ord som uttrykker et eiendomsforhold, det vil si at noe(n) eier en annen ting.
Min
Din
Hans
Hennes
**Adjektiv**
Et ord som beskriver et substantiv ved å betegne dets egenskaper.
Stor
Liten
Svart
**Adverb**
Et ord som er likt adjektiv, men i stedet for å beskrive substantiv legger de informasjon til verb, adjektiv, andre adverb og preposisjoner.
Fort
Sakte
Langt
**Preposisjon**
Et lite ord som ikke kan bøyes og brukes for å binde sammen fraser og andre ord. De fungerer veldig likt subjunksjoner som gjør det samme med setninger.
I
Under
Over
{{% /tab %}}
{{% tab name="Engelsk" %}}
The first part of the terminology series that covers the words, forms, and elements used in Norwegian grammar, and what function they serve.
**Noun**
A word used to give a name to or to refer to a thing/object, individuals and abstract terms:
A man
A woman
**Verb**
A word often used to express an action:
To eat
To sleep
**Auxiliary verb**
A word that grammatically works as a verb, but can’t be used to alone as it lacks the “action” a normal verb expresses:
Can
Must
**Pronoun**
A word used to point to someone, or as a replacement for a noun.
I - Me
You - You
He/She - Him/Her
**Possessive pronouns**
A word that expresses a possessive relationship, which is to say that something is owned.
Mine
Yours
His
Hers
**Adjective**
A word that describes a noun by saying something about it’s properties.
Big/Large
Tiny/Small
Black
**Adverb**
A word that is similar to adjectives but instead of describing nouns they add information to verbs, adjectives, other adverbs, and prepositions.
Fast
Slow
Long (Far, distance)
**Preposition**
A tiny word that can’t be conjugated and is used to tie together phrases and other words. They work very similarly to subjunctions which does the same with sentences.
In
On
Under
Over
{{% /tab %}}
{{< /tabs >}}

@ -0,0 +1,222 @@
---
title: "Tenses and Forms of verbs, nouns, and adjektives"
date: 2022-07-09T13:47:09+02:00
pre: "<b>2. </b>"
weight: 10
---
{{< tabs >}}
{{% tab name="Norsk" %}}
##### **Substantiv:**
**Kjønn**
Norske substantiv har tre kjønn.
**Hankjønn**
En mann
En gutt
**Hunkjønn**
Ei dame
Ei jente
**Intetkjønn**
Et barn
**Entall**
Viser at det bare er én av noe.
En mann
Mannen
**Flertall**
Viser at det er mer enn en ting av noe.
Menn
Mennene
**Ubestemt form**
Beskriver substantivet på en generell og uspesifikk måte.
En mann - entall ubestemt
Menn - flertall ubestemt
**Bestemt form**
Viser at et substantiv er definert og spesifikt
Mannen - entall bestemt
Mennene - flertall bestemt
**Artikkel**
En pre- eller suffix som viser forskjellen mellom ubestemt og bestemt.
**Ubestemt:**
En mann
Ei dame
Et hus
**Bestemt:**
Mannen - mennene
Dama - damene
Huset - husene
##### **Verb:**
**Infinitiv**
Den grunnleggende/basis formen av verbene. Sier ingenting om tider.
Å være
Å eta
**Presens**
Viser at noe skjer i nåtiden
Jeg er
Jeg eter
**Preteritum**
Viser at noe skjer i fortiden
Jeg var
Jeg åt
**Presens Perfektum**
Viser at noe skjer i fortiden
Jeg har vært
Jeg har ett
**Perfektum Partisipp**
Perfektum tiden uten “har”
Vært
Ett
**Preteritum Perfektum**
Viser at noe skjer i fortiden
Hadde vært
Hadde ett
**Futurum**
Viser at noe skjer i framtiden
Skal ete
Vil ete/kommer til å ete
**Imperativ**
Viser at det er en kommando
Et!
**Passiv**
Blir brukt når det ikke er viktig hvem som utfører handlingen
Blir spist
Spises
##### **Adjektiv:**
**Positiv**
Basisformen av adjektivet
Hvit
**Komparativ**
Viser at det er mer enn noe annet
Hvitere
**Superlativ**
Viser at det er det meste
Hvitest
{{% /tab %}}
{{% tab name="Engelsk" %}}
##### **Nouns:**
**Gender**
Norwegian nouns have three genders.
**Masculine**
A man
A boy
**Feminine**
A woman
A girl
**Neuter**
A Child
**Singular**
Indicates that there’s only one.
A man
The man
**Plural**
Indicates that there’s more than one.
Men
The men
**Indefinite form**
The noun is general and doesn’t describe something specific.
A man - singular indefinite
Men - plural indefinite
**Definite form**
Shows that the noun is defined and specific.
The man - singular definite
The men - plural definite
**Article**
A prefix or suffix that shows whether or not a noun is indefinite or definite.
**Indefinite**
A man
A lady
A house
**Definite**
The man - the men
The lady - the ladies
The house - the houses
##### **Verbs:**
**Infinitive**
The basic form of the verbs, doesn’t say anything about time.
To be
To eat
**Present**
Tells that something is happening in the present
I am (is, are)
I eat
**Past tense**
Tells that something is happening in the past
I was
I ate
**Present perfect**
Tells that something is happening in the past
I have been
I have eaten
**Perfect participle**
Perfect tense without “have”
Been
Eaten
**Pluperfect**
Tells that something is happening in the past
Had been
Had eaten
**Future**
Tells that something is happening in the future
Going to eat
Will eat
**Imperative**
Indicates that it is a command
Eat!
**Passive**
The form used when it’s not important who performs the action
Is eaten
##### **Adjectives:**
**Absolute**
The basic form of the adjective
White
**Comparative**
Indicates that it’s more than something else
Whiter
**Superlative**
Indicates that it’s the most of something
Whitest
{{% /tab %}}
{{< tabs >}}

@ -3,10 +3,11 @@ chapter = true
pre = "<b>X. </b>"
title = "Verb"
weight = 5
draft = true
+++
### Chapter X
# Some Chapter title
Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum.

@ -1,14 +1,9 @@
+++
chapter = true
pre = "<b>X. </b>"
title = "Schedule_classes"
weight = 5
title = "Schedule classes"
weight = 1
+++
### Chapter X
#### Get your packages and schedule your classes
# Some Chapter title
HEIA DER DA
<iframe src="https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=15224693" title="Schedule Appointment" width="100%" height="800" frameBorder="0"></iframe><script src="https://embed.acuityscheduling.com/js/embed.js" type="text/javascript"></script>
{{< acuity >}}

@ -0,0 +1,157 @@
---
title: "Terms and conditions"
date: 2022-07-07T14:08:29+02:00
hidden: true
---
### Sales conditions Salgsbetingelser
#### Introduction - Making a purchase
This purchase is regulated by the Standard Sales Conditions for Consumer Purchases of Goods/services over the Internet, given below. (Provided by the Norwegian Forbrukertilsynet, with some minor alterations.) Consumer purchases via the Internet are regulated primarily by the Contracts Act, the Consumer Purchases Act, the Marketing Control Act, the Cancellation Act and the E-Commerce Act, and these laws provide consumers with mandatory rights. These laws are available (in Norwegian) at www.lovdata.no. The terms of the contract are not to be understood as a limitation on legal rights, but present the parties’ most important rights and duties in regard to the purchase.
#### 1. Contract
The contract consists of these Sales Conditions, information given in the ordering solution, and any specially agreed conditions. In the event of a conflict between pieces of information, precedence goes to what has been specially agreed between the parties, as long as this does not conflict with mandatory legislation.
In addition, the contract will be complemented by relevant statutory provisions that regulate the purchase of goods between traders and consumers.
#### 2. Parties
The seller is:
Rafdal Norskopplæring
Amdalsvegen 11
4208 SAUDASJØEN
NORWAY
steffen@laernorsk.no
917 484 392 - Organisation number
And is designated in the following as the Seller.
The purchaser is the consumer who places the order, and is designated in the following as the Purchaser.
The services and goods is the lessons that can be purchased, individually and in packages, and their accessories and is designated in the following as services and goods.
#### 3. Price
The stated price for the good and services is the total price to be paid by the Purchaser. This price includes all taxes and additional costs. The Purchaser shall not be charged for any further costs of which the Seller has not informed the Purchaser before the purchase.
**Offer / package codes**
There are several types of codes that can be used to either get discounts, free lessons, and package codes used to book lessons from purchased packages. They are divided into two categories:
**Public:**
Publicly available codes that can be found on the website and used by anyone. Restrictions to the codes will be listed along with the code itself.
**Private:**
Private codes are those that are intended for specific individuals and not public use. These codes include package codes aquired from the purchase of a package, or private codes that have been shared with the Purchaser by the Seller.
Sharing private codes is not permitted, and may end with the termination of the sale(s) as per section 8 of the sales conditions.
#### 4. Conclusion of contract
The contract is binding for both parties as soon as the Purchaser has sent the order to the Seller.
However, a party is not bound by the contract if there are orthographical or typological errors in the offer from the Seller in the ordering solution of the online shop or in the Purchaser’s order, and the other party realised or should have realised that such an error was present.
#### 5. Payment
The Seller may charge the Purchaser for the good from the time it is sent from the Seller to the Purchaser.
If the Purchaser uses a credit or debit card to make the payment, the Seller may hold the funds on the card when the order is placed. The card will be charged on the same day the good is sent.
#### 6. Delivery
Delivery occurs once the Purchaser or his/ her representative has ordered and paid for the Service, be it an individual lesson or a package of multiple lessons, and their add-ons.
If the delivery time is not stated in the ordering solution, the Seller shall deliver the good to the Purchaser within a reasonable time frame and no later than 30 days after the order is placed by the customer. The good shall be delivered to the Purchaser unless other, special arrangements are made between the parties.
#### 7. Delays and non-delivery: the Purchaser’s rights and time limit to make a claim
If the Seller does not deliver the service or goods or delivers it late according to the terms of the parties’ contract, and this is not due to the Purchaser or to conditions on the part of the Purchaser, the Purchaser may, in accordance with Chapter 5 of the Consumer Purchases Act, withhold the purchase sum, demand performance of the contract, terminate the contract and/or demand compensation from the Seller, according to the relevant circumstances.
For demands of remedy for breach of contract, notice should be given in writing for the purposes of documentation (e.g. by email).
**Performance**
The Purchaser may affirm the purchase and demand performance from the Seller. The Purchaser may not however demand performance if there is a barrier to performance the Seller cannot overcome, or if performance would cause a great disadvantage or expense to the Seller that is out of proportion to the Purchaser’s interest in the performance. Should these obstacles be removed within a reasonable amount of time, however, the Purchaser may demand performance.
The Purchaser loses his/her right to demand performance if he/she waits an unreasonably long time to make the claim.
**Termination**
If the Seller does not deliver the service or goods at the time set for delivery, the Purchaser shall call on the Seller to deliver within a reasonable additional time frame for performance. If the seller does not deliver the service or goods within the additional time frame, the Purchaser may cancel the purchase.
The Purchaser may however cancel the purchase immediately if the Seller refuses to deliver the service or goods. This also applies to cases in which delivery at the agreed time was a decisive factor in the conclusion of the contract, or if the Purchaser has informed the Seller that the delivery time is a decisive factor.
If the service is delivered after the additional time frame set by the consumer or after the delivery time that was a decisive factor in the conclusion of the contract, termination must be asserted within a reasonable time frame after the Purchaser was informed of the delivery.
**Compensation**
The Purchaser may demand compensation for losses incurred as a result of the delay. However, this does not apply to cases in which the Seller can assert that the delay was due to obstacles outside the Seller’s control that could not have reasonably been fore-seen at the time the contract was concluded, could not have been avoided or the consequences of which could not have been overcome.
#### 8. Seller’s rights in case of Purchaser’s breach of contract
If the Purchaser does not pay or otherwise fulfill his/her duties according to the contract and/or the law, and this is not due to the Seller or to conditions on the part of the Seller, the Seller may, in accordance with the rules in Chapter 9 of the Consumer Purchases Act, withhold the good, demand performance of the contract, terminate the contract and demand compensation from the Purchaser, according to the relevant circumstances. The Seller may also, according to the relevant circumstances, charge interest for late payment, a collection fee and a reasonable fee for uncollected goods.
**Fulfillment**
If the Purchaser does not pay, the Seller may affirm the purchase and demand that the Purchaser pay the purchase sum. If the good/service is not delivered, the Seller will lose its right if it takes an unreasonably long time to make the claim.
**Termination**
Upon significant non-payment breach or any other significant breach by the Purchaser, the Seller may terminate the contract. When termination of the contract is initiated by the Seller, the amount to be refunded depends on whether or not it is an individual service, or a package of services that has been purchased (e.g. an individual lesson, or a package of lessons).
In the case of individually purchased and booked services, the total amount to be refunded will be the same as the cost of the service(s) booked, minus services that have been completed.
In the case of packages the amount to be refunded will be based on the total cost for the package, minus any services already provided. The cost of the delivered services will be counted as the same as the cost for individually booked lessons.
Interest relating to late payment/collection fee
If the Purchaser does not pay the purchase sum specified in the contract, the Seller may charge interest on the purchase sum according to the Act Relating to Interest on Overdue Payments. In cases where payment is not made, the debt may be sent for collection after a warning has been issued, and the Purchaser may then be held responsible for fees according to the Act relating to Debt Collection and Other Debt Recovery.
#### 9. Personal data
The Seller is the party responsible for handling collected personal data. Unless the Purchaser consents otherwise, the Seller may only obtain and store whatever personal data is necessary for the Seller to complete its duties according to the contract. The Purchaser’s personal data shall only be given to others if this is necessary for the Seller to fulfill the contract with the Purchaser, or in cases where this is required by law.
#### 10. Conflict resolution
Claims must be directed to the Seller within a reasonable time frame in accordance with Section 7. The parties shall attempt to resolve any disputes out of court. If this is not successful, the Purchaser may contact the Consumer Council of Norway for mediation. The Consumer Council may be reached at https://www.forbrukerradet.no/contact-us where you can contact them or directly register a complaint.
### Terms of Use Avtalevilkår
#### Introduction - Booking lessons
The booking of these lessons is regulated by the Terms of Use (ToU) given below. There are no laws that dictate what the Terms of Use must contain, but according to the Marketing Control Act, the ToU can not be unfair with a bias towards the company or person writing it. Should something here be perceived as unfair, you may look at section 7. Conflict resolution on how to deal with the issue.
#### 1. Contract
The contract consists of these Terms of Use, information given in the ordering solution, and any specially agreed conditions. In the event of a conflict between pieces of information, precedence goes to what has been specially agreed between the parties, as long as this does not conflict with mandatory legislation.
#### 2. Parties
The Teacher is:
Steffen K. Rafdal
Proprietor of Rafdal Norskopplæring
And is designated in the following as the Teacher.
The student is the consumer who books the lessons, and is designated in the following as the Student.
#### 3. Requirements
To make sure the booked lessons go smoothly, and there are no issues with communication or the online lessons themselves, there are a few requirements for both the teacher and student.
**Internet connection:**
The teacher and student must always make sure they have adequate internet connections to perform the planned call. 1 - 1.5 Mbps is the minimum recommended speed.
Speed is not always everything, and stability is also important. Check how you do here: https://fast.com/
**Microphone:**
Having an appropriate microphone is quite important, as the teacher can’t help you if he can’t hear anything, and vice versa. To test your microphone, go to this link and follow the instructions to check whether or not it works well. You should be able to hear yourself clearly.
**Language:**
Being able able to speak and understand English is quite important, this is to avoid misunderstandings both in and outside lessons during communication between the Teacher and Student. The requirement for a high level of English drops the more the Student learns Norwegian, but it is still important.
#### 4. Schedule
The schedule will never go through any minor or major revisions without notifying the Student about it in advance.
In the case a change has to be made to the schedule, minor changes can happen no less than a month before a set date, with major revisions and more permanent changes to the schedule being restricted to no less than three months before a set date. To get the latest updates on this make sure to check the front page of the site, where everything will be clearly marked and highlighted if any changes are to happen.
If sudden and unforseen changes occur, the teacher is obligtated to do his best to accomodate and even work outside the new schedule to make sure the student can finish their classes.
#### 5. Booking and Rescheduling
Lessons can be booked up to twelve hours before it starts.
Rescheduling lessons has been limited to twelve hours before the lesson starts. Which means the Student can reschedule a lesson for any reason up to twelve hours before the time the lesson begins.
Booking and rescheduling after the set time limits is also possible, however it is up to the teacher to accept or decline the request at the Teacher’s own discretion. If you can’t make a lesson, please notify the Teacher as soon as possible.
#### 6. Cancellation of lessons
Cancellation of a booked lesson is usually not allowed, for both the Teacher and the Student, especially as the lesson can be rescheduled as described in section 5. Booking and Rescheduling.
If a Student books a lesson, doesn’t reschedule and does not show up for the booked time, the lesson will be marked as a “no-show” by the teacher by the end of the working day. By this time it is no longer possible to do anything about it. If the Student sends a message to the Teacher requesting to cancel with the intent to re-book the lesson, either before the lesson starts or after the lesson has ended but before being marked as "“no-show”, the decision to allow or decline this request is again left up to the Teacher’s discretion.
If the Teacher has to cancel or reschedule a lesson after the set time limits as explained in section 5. Booking and Rescheduling, no matter the reason, the Student will be awarded an extra free lesson in addition to rescheduling the one that had to be cancelled.
#### 7. Conflict resolution
Claims must be directed to the Seller within a reasonable time frame in accordance with Section 7 of the Sales conditions. The parties shall attempt to resolve any disputes out of court. If this is not successful, the Purchaser may contact the Consumer Council of Norway for mediation. The Consumer Council may be reached at https://www.forbrukerradet.no/contact-us where you can contact them or directly register a complaint.
#### 8. Changes may occur
In the event that changes happen, you’ll be bound by the terms that were present at the time of booking. A complete list of the terms, current and previous, can be found at the top of the page.

@ -0,0 +1 @@
<img src="/images/logo.png" style="width:75;height:75px;">

@ -0,0 +1,21 @@
<style>
#footer {
font-size: 13px;
height: 100px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
padding: 2rem 1rem;
text-align: center;
min-width: 230px;
max-width: 300px;
}
#footer p {
margin: 0;
}
</style>
<a class="github-button" href="https://github.com/McShelby/hugo-theme-relearn/archive/main.zip" data-icon="octicon-cloud-download" aria-label="Download McShelby/hugo-theme-relearn on GitHub">Download</a>
<a class="github-button" href="https://github.com/McShelby/hugo-theme-relearn" data-icon="octicon-star" data-show-count="true" aria-label="Star McShelby/hugo-theme-relearn on GitHub">Star</a>
<a class="github-button" href="https://github.com/McShelby/hugo-theme-relearn/fork" data-icon="octicon-repo-forked" data-show-count="true" aria-label="Fork McShelby/hugo-theme-relearn on GitHub">Fork</a>
<p>Built with <i class="fas fa-heart"></i></a> by <a href="https://gohugo.io/">Hugo</a></p>
<script async defer src="{{"js/buttons.js" | relURL}}{{ if not .Site.Params.disableAssetsBusting }}?{{ now.Unix }}{{ end }}"></script>

@ -0,0 +1,9 @@
<iframe src="https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=15224693"
title="Schedule Appointment"
width="100%" height="800"
frameBorder="0">
</iframe>
<script
src="https://embed.acuityscheduling.com/js/embed.js"
type="text/javascript">
</script>

@ -0,0 +1 @@
<div class="td">{{ .inner }}<div>

@ -0,0 +1 @@
<div class="table">{{ .inner }}</div>

@ -0,0 +1,10 @@
<style>
table {
table-layout: fixed;
border: none!important;
}
td, th {
border: none!important;
background-color: white;
}
</style>

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 25 KiB

Loading…
Cancel
Save